นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

งานวิจัย

งานวิจัยและรายงาน (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีพันธกิจในเรื่องของการจัดทำงานวิจัย ทั้งนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้มีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของทั้งพันธกิจสถาบัน และพันธกิจสาขาวิชา โดยได้จัดให้คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาจัดทำงานทางด้านวิจัย รวมไปถึงการจัดทำรายงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้จุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงาน งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดทำรายงาน และงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ ดังนี้

– รายงานสรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2553

– รายงานสรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการฯ ตามโครงการการประเมินคุณภาพบัณฑิต