เกี่ยวกับภาควิชา

557695_362262007143965_290642622_n

นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 ขณะที่กรมการฝึกหัดครู โดยอาจารย์พะนอม แก้วกำเนิดเป็นอธิบดีกรมฝึกหัดครู ได้ให้มีการร่างหลักสูตรอนุปริญญาด้านนิเทศศาสตร์ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ กับหลักสูตรศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา

พ.ศ.2529 วิทยาลัยครูเชียงใหม่สมัยนั้น จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ กับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาศิลปะการสื่อสารและการโฆษณาเพื่อเปิดสอนโปรแกรมวิชาดังกล่าว โดยได้รับวุฒิ อ.วส. และ อ.ศส. ระดับอนุปริญญา

พ.ศ.2530 มีการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ จึงมีการรวมโปรแกรมวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์กับโปรแกรมศิลปะการสื่อสารและการโฆษณาเป็น “ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์” สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ.2531 ยกเลิกหลักสูตรอนุปริญญา (อ.สว.และ อศส.) เปิดสอนหลักสูตรปริษญญาตรี 4 ปี สายศิลปะศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงประชาสัมพันธ์ โดยได้รับวุฒิ   ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทั้งภาคปกติและโครงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)

พ.ศ. 2543 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ มีคำสั่งห้าปรับเปลี่ยนการบริหารรูปแบบใหม่จาก “ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” ดังนั้นจึงได้ยุบภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

พ.ศ. 2544 โปรแกรมวิชาฯ ได้เปิดรับนักศึกษาภาคขยายโอกาส หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

พ.ศ. 2546 โปรแกรมวิชาฯ ยกเลิกการเปิดรับนักศึกษาภาคขยายโอกาส และได้ดำเนินการสอน นักศึกษาภาค ได้แก่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

4

พ.ศ. 2548 โปรแกรมวิชาฯ ได้จัดหลักสูตรใหม่ โดยเปิดแขนงวิชาออกเพิ่มเป็น 4 แขนง ได้แก่ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน แขนงวิชาการโฆษณา และแขนงวิชาวารสารศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่สายงานได้ตรงความต้องการของตนเองและผู้ประกอบ การมากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรนี้เริ่มใช้กับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา

พ.ศ.2549 มีการปรับเปลี่ยนชื่อการบริหารรูปแบบจาก “โปรแกรมวิชา” เป็น “สาขาวิชา” จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2552 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยเปลี่ยนจากแขนงวิชาเป็นกลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาการโฆษณา กลุ่มวิชาวารสารสนเทศ มีการลดจำนวนหน่วยกิตเหลือ 133 หน่วยกิต และเพิ่มอัตลักษณ์ของหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างวิชาการกับวิชาชีพและมุ่งพัฒนาสังคมท้องถิ่นโดยเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับท้องถิ่นเพิ่มลงไปในหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันมากขึ้นโดยหลักสูตร 2553 เริ่มใช้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

พ.ศ.2558 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชานิเทศศาสตร์ และยุบรวมแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน แขนงวิชาการโฆษณา แขนงวิชาวารสารสนเทศ ในหลักสูตร 2558

พ.ศ. 2560 มีการปรับเปลี่ยนชื่อการบริหารรูปแบบจาก “สาขาวิชา” เป็น “ภาควิชา” จนถึงปัจจุบัน     

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีนโยบายให้ ภาควิชานิเทศศาสตร์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโดยย้ายห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ วิทยาเขตแม่สา ในส่วนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติในห้องสตูดิโอวิทยุโทรทัศน์มายังตึก 29 อาคาร 90 ปี และมีโดยมีห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

พ.ศ. 2562 ภาควิชานิเทศศาสตร์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านนิเทศศาสตร์ที่วิทยาเขตเวียงบัว และยกเลิกการใช้ห้องปฏิบัติการที่วิทยาเขตแม่สาการปรับปรุงห้องปฏิบัติการดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีห้องปฏิบัติการคือ STUDIO, CONTROL ROOM,  RADIO STUDIO, CREATIVE ROOM