นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

งานประกันคุณภาพ

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ระบุให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันทุกปี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพเป็นอย่างมาก เพื่อสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัย สาขาวิชานิเทศศาสตร์จึงได้ดำเนินโครงการประกันคุณภาพ ในแต่ละปี ดังนี้

– ผลการประเมินการประกันคุณภาพสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี พ.ศ.2551

– รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วงรอบปี พ.ศ. 2552

– ผลการประเมินการประกันคุณภาพสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี พ.ศ.2553

– รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วงรอบปี พ.ศ. 2554

–  รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วงรอบปี พ.ศ. 2555