นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

บริการสำหรับอาจารย์

1. งานด้านวิชาการ

2.  การดำเนินโครงการ (งานประกันคุณภาพ)

3.  เอกสารเกี่ยวกับงาน FIS (Faculty Information System)

4. ส่วนงานห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์