นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

การยืมอุปกรณ์

ระเบียบการยืมอุปกรณ์


สำหรับนักศึกษา

คลิก >> Web Applicaction : www.management.cmru.ac.th/nithedtool

ออกแบบและพัฒนาระบบยืมคืนอุปกรณ์โดย นายสิทธิพงษ์ นันตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขั้นตอนการยืมอุปกรณ์ ::

1.การยืมอุปกรณ์ในระบบออนไลน์ นักศึกษาจะต้องคลิกเข้าไปลงทะเบียนที่ Web Applicaction : www.management.cmru.ac.th/nithedtool
2.เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ Sing in ลงระบบ ยืมอุปกรณ์ ตามที่นักศึกษาต้องการยืม และโปรดศึกษา คู่มือการใช้งาน : คลิก
3.ในกรณียืมภายใน 1 วันให้เลือกอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้อนุมัติการยืม
4.หากยืมมากกว่า 1 วันให้เลือกหัวหน้าภาคเป็นผู้อนุมัติการยืม
5.กรณีต้องการยืมอุปกรณ์มากกว่า 3 วัน นักศึกษาไม่สามารถยืมในระบบได้ นักศึกษาจะต้องทำบันทึกข้อความโดยแนบรายการที่ต้องการยืมให้กับหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์เพื่อดำเนินการอนุมัติการยืมอุปกรณ์จากคณบดีคณะวิทยาการ ตามตัวอย่าง ::: คลิก ตัวอย่างบันทึกข้อความสำหรับยืมอุปกรณ์ และ แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
6.การยืมอุปกรณ์ในระบบออนไลน์จะต้องทำการยืมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันในเวลาทำการ คือ 8.00-18.00 น.
7.อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ จะดำเนินการอนุมัติการยืมในระบบออนไลน์ในช่วงเวลาทำการ คือ 8.00-16.00 น.

8.กรณีอาจารย์ผู้สอนต้องการยืมอุปกรณ์ระหว่างที่มีการเรียนการสอน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืม :::: คลิกแบบฟอร์มการยืมสำหรับอาจารย์


คลิก >>  ดูข้อมูลบันทึกข้อความ ที่นักศึกษายืมมากกว่า 3 วัน *เจ้าหน้าที่ดูได้ในระบบ Edocument FMS CMRU ได้เท่านั้น

คลิก >>  ลิงค์แจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์สิ่งสนับสนุน และอุปกรณ์การใช้ห้องปฏิบัติการ
http://bit.ly/2UZfqZr
หรือกลุ่ม line :: ปรึกษาปัญหาการใช้งานในการใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ