นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

การยืมอุปกรณ์

ระเบียบการยืมอุปกรณ์


สำหรับนักศึกษา

คลิก >> Web Applicaction : www.management.cmru.ac.th/nithedtool
ออกแบบและพัฒนาระบบยืมคืนอุปกรณ์โดย นายสิทธิพงษ์ นันตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขั้นตอนการยืมอุปกรณ์ ::

1. การยืมอุปกรณ์ในระบบออนไลน์ ให้นักศึกษาลงทะเบียนที่ Web Applicaction : www.management.cmru.ac.th/nithedtool
2. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว [คลิก] >> Sing in ลงระบบยืมคืนอุปกรณ์ ระบุรายการยืมตามที่นักศึกษาต้องการยืม และโปรดศึกษา :: [คลิก] >> คู่มือการใช้งาน
3. ผู้ยืมอุปกรณ์ต้องมารับอุปกรณ์ด้วยตนเองเท่านั้น แนบบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาทุกครั้งในการยืมอุปกรณ์
4. ก่อนการยืมอุปกรณ์ในระบบโปรดตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ในตารางปฏิทิน ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์อาจารย์และบันทึกข้อความใช้อุปกรณ์มากกว่า 3 วัน ก่อนทำการยืมในระบบออนไลน์
5. ในกรณียืมอุปกรณ์ภายใน 1 วันให้เลือกอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้อนุมัติการยืม
6. หากยืมอุปกรณ์มากกว่า 1 วันให้เลือกหัวหน้าภาคเป็นผู้อนุมัติการยืม
7. กรณีต้องการยืมอุปกรณ์มากกว่า 3 วัน นักศึกษาไม่สามารถยืมในระบบได้ นักศึกษาจะต้องทำบันทึกข้อความโดยแนบรายการที่ต้องการยืมให้กับหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์เพื่อดำเนินการอนุมัติการยืมอุปกรณ์จากคณบดีคณะวิทยาการ [คลิก ] >> ตัวอย่าง บันทึกข้อความสำหรับยืมอุปกรณ์ และ แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
8. การยืมอุปกรณ์ในระบบออนไลน์จะต้องทำการยืมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันในเวลาทำการ คือ 8.00-18.00 น.
9. อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ จะดำเนินการอนุมัติการยืมในระบบออนไลน์ในช่วงเวลาทำการ คือ 8.00-16.00 น.
10. มารับอุปกรณ์และคืนอุปกรณ์ได้ในช่วงเวลา 8.00-8.30 น. 11.30-12.00 น. และ 16.30-17.00 น. เท่านั้น หากไม่มารับอุปกรณ์ตามเวลาที่นัดหมายถือว่าสละสิทธิ์การขอยืมอุปกรณ์
11. กรณีอาจารย์ผู้สอนต้องการยืมอุปกรณ์ระหว่างที่มีการเรียนการสอน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืม :::: คลิกแบบฟอร์มการยืมสำหรับอาจารย์
12. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่  >> https://www.facebook.com/AlittleJobs  , FanPage Facebook : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ NithedCmru หรือ ห้อง 2913 FMS-05 ชั้น 13  (อาคาร 90ปี) 


คลิก >>  ดูข้อมูลบันทึกข้อความ ที่นักศึกษายืมมากกว่า 3 วัน *เจ้าหน้าที่ดูได้ในระบบ Edocument FMS CMRU ได้เท่านั้น

คลิก >>  ลิงค์แจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์สิ่งสนับสนุน และอุปกรณ์การใช้ห้องปฏิบัติการ
http://bit.ly/2UZfqZr
หรือกลุ่ม line :: ปรึกษาปัญหาการใช้งานในการใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ