นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรและภาควิชา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)  และ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

– นิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)