นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

ระบบยืมคืนอุปกรณ์


  1. ยืมในระบบการยืมคืนอุปกรณ์ในภาควิชานิเทศศาสตร์ ด้วยระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลการขอใช้ให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้อนุมัติในระบบออนไลน์ ศึกษาคู่มือการใช้งาน : คลิก
  2. ยืมด้วยระบบเอกสารโดยทำบันทึกข้อความเพื่อขอยืมอุปกรณ์ ในกรณีที่ต้องการใช้อุปกรณ์มากกว่า 3 วัน : โปรดคลิกดูตัวอย่างการทำเอกสาร
  3. สำหรับอาจารย์ผู้สอนหรือบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ หากต้องการใช้อุปกรณ์ให้ใช้แบบฟอร์ม : คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม