นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

ตรวจสอบการใช้ห้องปฏิบัติการ

ระเบียบการการใช้ห้องปฏิบัติการ


ปฏิทินการขอใช้ห้องปฏิบัติการ


ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการ

1. รับแบบฟอร์มที่ตึก 29 (อาคาร 90ปี) ลิ้นชักหน้าห้อง 2913 FMS-05 ชั้น 13 หรือ
ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ [คลิก] >> แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ (คลิกที่แบบฟอร์มการขอใช้)
2.ตรวจสอบปฏิทินดูตารางการขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ
(หากต้องการดูรายละเอียดให้คลิก “แผนงาน” คลิก ชื่อผู้ใช้ จะปรากฏเวลาและรายวิชาที่ขอใช้)
3.กรอกแบบฟอร์มขอใช้ให้ครบถ้วน
4.ขอความอนุเคราะห์ อ.ผู้สอนลงนามเพื่อขอใช้ห้องปฏิบัติการ
5.ส่งเอกสารที่ ห้อง 2913 FMS-05 ชั้น 13 ตึก 29 (อาคาร 90ปี) ในลิ้นชักหน้าห้อง
6.เพื่อความรวดเร็วในการขอจองห้องปฏิบัติการสามารถส่งรูปภาพ หรือไฟล์ .pdf แบบฟอร์มที่ได้รับการลงนามจาก อ.ผู้สอนแล้ว
มายัง ส่งมาที่ [คลิก] >> FanPage Facebook : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ NithedCmru , https://www.facebook.com/AlittleJobs หรือ Email : Thepromarach23@gmail.com
7.ดูปฏิทินการตรวจสอบการใช้ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ใช้อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายชื่อการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
8.การขอใช้ห้องปฏิบัติการจะสมบูรณ์ต่อเมื่อรายชื่อปรากฏในปฏิทิน
9.หากรายชื่อยังไม่ปรากฏในปฏิทินให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
10.นักศึกษามาขอใช้ห้องปฏิบัติการตามวันเวลาที่แจ้งความจำนงไว้
11.นักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการได้ที่ ลิงค์ : http://www.nithed.cmru.ac.th/?page_id=3790


หากพบปัญหาการใช้ห้องปฏิบัติการโปรดแจ้ง
หรือกลุ่ม line :: ปรึกษาปัญหาการใช้งานในการใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติการใช้งาน : กรอกสถิติห้องปฏิบัติการ

เอกสารแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ (เฉพาะอาจารย์และนักศึกษา)