นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์

“บัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์  มุ่งมั่นปฏิบัติงาน  บนพื้นฐานคุณธรรม”

ปรัญญา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมุ่งพัฒนาบุคคลให้เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงานและมีความสำนึกต่อสังคมโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ความเป็นสากล อันส่งผลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและดุลยภาพของท้องถิ่น

สีประจำสาขาวิชา

สีน้ำเงิน  หมายถึง สีของน้ำหมึกที่ผลิตเนื้อหาสารที่สำคัญในการกระบวนการสื่อสาร

 

ตราสัญลักษณ์

01-01
นก หมายถึง  นกพิราบซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทน “การสื่อสาร”