นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

Office Hours

ตารางเวลาช่วงให้คำปรึกษาของคณาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์

 

001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรสา สอนศรี (หัวหน้าภาควิชา)
ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1943/2 (ห้องหัวหน้าภาควิชา)
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล์ pholsaran@gmail.com
 officehours
Untitled-1 copy ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส
ห้องพัก สำนักงาน วจก. ชั้น 1 อาคาร 19
เบอร์ติดต่อ 053-885802
อีเมล์ dararat_cha@cmru.ac.th
 officehours
Untitled-1 copy ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม 
ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ –
อีเมล์ tammakit_tam@cmru.ac.th
 officehours
Untitled-1 copy ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
ห้องพัก ชั้น 14 อาคาร 27 ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์ติดต่อ –
อีเมล์ kamolnut_pho@cmru.ac.th
 officehours
005 อาจารย์ศิโรช แท่นรัตนกุล
ห้องพัก ลาศึกษาต่อ
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล์ siroch_tan@cmru.ac.th, dan_nail@hotmail.com
 ลาศึกษาต่อ
Untitled-1 copy อาจารย์ศุภณิช จันทร์สอง
ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล์ suphanit_cha@cmru.ac.th, khunsuphanit@gmail.com
 officehours
Untitled-1 copy อาจารย์กมลวรรธ สุจริต
ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1943/1
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล์ khamolwat_suj@cmru.ac.th, khamolwat@hotmail.com
 officehours
002 อาจารย์อุไร ไชยเสน
ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล์ urai_cha@cmru.ac.th, uraik@hotmail.com
 officehours
Untitled-1 copy อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์
ห้องพัก ชั้น 1 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล์ kampeepol_san@cmru.ac.th
 officehours
Untitled-1 copy อาจารย์ทิพย์พธู กฤษสุนทร
ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล์ tippatoonews@hotmail.com
 officehours
003 อาจารย์อัญมณี ภักดีมวลชน
ห้องพัก ลาศึกษาต่อ
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล์ kookkai3365@hotmail.com
 ลาศึกษาต่อ
Untitled-1 copy
อาจารย์รักษิณา พวงลำ
ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล์ raksina.p@gmail.com
 officehours
Untitled-1 copy อาจารย์ศุภทัต  แดงเครื่อง
ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล์ : supatatt.dk@gmail.com
 officehours
Untitled-1 copy อาจารย์รจนกร  แบ่งทิศ
ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล์ rojanakorn@gmail.com
 officehours