นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

12496104_1216223328397439_8506861894965454378_o

       ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้ “บัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นปฏิบัติงานบนพื้นฐาน คุณธรรม”

      งานในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ต้องมีผู้ประสานงานเพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและต้องมีองค์ความรู้ในด้านนิเทศศาสตร์โดยการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์จะต้องอำนวยความสะดวกด้านการสอนของคณาจารย์ อำนวยความสะดวกด้านการเรียนของ นักศึกษา ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถใน ในด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนอย่างเชี่ยวชาญ ต้องสนใจดูแลรักษาอุปกรณ์ อย่างเนืองนิตย์ หากมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้อย่าง ปกติไม่ให้เกิดการชำรุดให้พร้อมสำหรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน และต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ และข้อมูลเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ภาควิชานิเทศศาสตร์ระบุในหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น การตัดต่อวิดีโอ การตัดต่อภาพ การตัดต่อเสียงการจัดหน้านิตยสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นต้น

พ.ศ. 2562 ภาควิชานิเทศศาสตร์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านนิเทศศาสตร์ที่วิทยาเขตเวียงบัว และยกเลิกการใช้ห้องปฏิบัติการที่วิทยาเขตแม่สาการปรับปรุงห้องปฏิบัติการดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีห้องปฏิบัติการคือ STUDIO, CONTROL ROOM,  RADIO STUDIO

ห้อง STUDIO

ห้อง CONTROL ROOM

ห้อง RADIO STUDIO I

ห้อง RADIO STUDIO II

ห้อง Photo Studio

ห้อง Store
(ห้องเก็บอุปกรณ์และให้ยืมอุปกรณ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
ผ่านระบบออนไลน์ http://www.management.cmru.ac.th/nithedtool/
ห้องสำหรับตัดต่อวิดีโอ ภาพกราฟิก
(ห้อง Store)