นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

บุคลากร

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ (หัวหน้าภาควิชา)
แขนงวิชา การประชาสัมพันธ์
คุณวุฒิ: ศศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ห้องพัก อาคาร 19 ห้องหัวหน้าภาควิชา
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล kampeepol_san@cmru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
แขนงวิชา การประชาสัมพันธ์
คุณวุฒิ: นศ.ด.(นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม.นิเทศศาสตร์ (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


ห้องพัก สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 14 อาคาร 27 ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์ติดต่อ 053-885800
อีเมล kamolnut_pho@cmru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
แขนงวิชา วารสารสนเทศ
คุณวุฒิ: PhD in International Communication, Macquarie University, Australia
นศ.ม.การหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน (หนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล tammakit_tam@cmru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส
แขนงวิชา การประชาสัมพันธ์
คุณวุฒิ นศ.ม.(นิเทศศาตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.บ.(ศึกษาสาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ห้องพัก สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 19
เบอร์ติดต่อ 053-885802
อีเมล dararat_cha@cmru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรสา สอนศรี
แขนงวิชา การประชาสัมพันธ์
คุณวุฒิ: ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1943/2 (ห้องหัวหน้าภาควิชา)
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล pholsaran@gmail.com

อาจารย์ ดร. อุไร ไชยเสน
แขนงวิชา การสื่อสารมวลชน
คุณวุฒิ: นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วม.(วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วบ.(วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล urai_cha@cmru.ac.th, uraik@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภณิช จันทร์สอง
แขนงวิชา วารสารสนเทศ
คุณวุฒิ:  MA in International Communication, Macquarie University, Australia
ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน (หนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล suphanit_cha@cmru.ac.th, khunsuphanit@gmail.com

อาจารย์ ดร.ศิโรช แท่นรัตนกุล
แขนงวิชา การโฆษณา
คุณวุฒิ : ปรด (การสื่อสาร) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
นศ.ม.นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1942/1
เบอร์ติดต่อ 053-885832
อีเมล siroch_tan@cmru.ac.th, dan_nail@hotmail.com

อาจารย์กมลวรรธ สุจริต
แขนงวิชา วารสารสนเทศ
คุณวุฒิ: นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

 

ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล khamolwat_suj@cmru.ac.th, khamolwat@hotmail.com

อาจารย์ทิพย์พธู กฤษสุนทร 
แขนงวิชา วารสารสนเทศ
คุณวุฒิ: วศ.ม.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

 

ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล tippatoonews@hotmail.com

อาจารย์ ดร. อัญมณี ภักดีมวลชน
แขนงวิชา การสื่อสารมวลชน
คุณวุฒิ: นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วศ.ม.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 

 

ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล kookkai3365@hotmail.com

อาจารย์รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์
แขนงวิชา การสื่อสารมวลชน
คุณวุฒิ: นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ.(การกระจายเสียง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834อีเมล raksina.p@gmail.com

อาจารย์รจนกร  แบ่งทิศ
แขนงวิชา การโฆษณา
คุณวุฒิ : ศศม. (การสื่อสารศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมล rojanakorn@gmail.com

 
อาจารย์ศุภทัต  แดงเครื่อง
แขนงวิชา สื่อสารมวลชน
คุณวุฒิ: ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ห้องพัก อาคาร 19 ห้อง 1945
เบอร์ติดต่อ 053-885834
อีเมลล์ : supatatt.dk@gmail.com

นางสาวณฐรักษ์ พรมราช
นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
คุณวุฒิ: ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ห้องพัก ห้อง 2913 FMS-05 ชั้น 13 ตึก 29 (อาคาร 90ปี) 
เบอร์ติดต่อ –
อีเมล : Thepromarach23@gmail.com