นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

ค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ประกาศ ค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำรงตนของ คณาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิตศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์

ด้วยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำ ค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำรงตนของ คณาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ว่า “คนดีสร้างชาติไทย ราชภัฏเชียงใหม่สร้างคนดี” จึงได้กำหนด ค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำภาควิชาฯ ดังนี้

1.ค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณาจารย์
1.1 ความเมตตา ตัวบ่งชี้คือ คณาจารย์มีความเมตตา กรุณา และเอาใจใส่ในความก้าวหน้า ทางวิชาการและวิชาชีพของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
1.2 มโนธรรม ตัวบ่งชี้คือ คณาจารย์เป็นแบบอย่างแห่งความเพียร ความพอเพียงและสำนึกรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านการสื่อสารเพื่อใช้ในการเรียนการสอน หรือรับใช้ ชุมชนท้องถิ่น
1.3 จริยธรรม ตัวบ่งชี้คือ คณาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ ขององค์กร และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีอันดีงามตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.4 สัจจะวาจา ตัวบ่งชี้คือ คณาจารย์เป็นแบบอย่างในการใช้ ปิยวาจา มีความจริงใจต่อศิษย์และเพื่อนร่วมงาน โดยเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันตามธรรมเนียมอาวุโส
1.5 ปัญญาธรรม ตัวบ่งชี้คือ คณาจารย์เป็นแบบอย่างอันดีงามต่อการดำรงสติและปัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธสิ่งอบายมุขทั้งปวง

2.ค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับ นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา
2.1 ความเมตตา ตัวบ่งชี้คือ นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา มีความอดทนเสียสละ และมีจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ สาขาวิชาฯ มหาวิทยาลัย และชุนชนท้องถิ่น
2.2 มโนธรรม ตัวบ่งชี้คือ นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา มีจิตสำนึกต่อความเพียร ความพอเพียงและความรับผิดชอบต่อการศึกษา ภาระงานมอบหมาย ตรงต่อเวลา และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเอง
2.3 จริยธรรม ตัวบ่งชี้คือ นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา มีความสุภาพอ่อนน้อม มีการแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เคารพกฎหมาย และธำรงรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีอันดีงามตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.4 สัจจะวาจา ตัวบ่งชี้คือ นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา ใช้วาจาสุภาพ มีความจริงใจต่อเพื่อน และเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณโดยไม่นินทาว่าร้าย
2.5 ปัญญาธรรม ตัวบ่งชี้คือ นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา มีสติและปัญญา เพื่อหลีกเลี่ยง หรือ ปฏิเสธสิ่งอบายมุขทั้งปวง

 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดให้มีกระบวนการดำเนินการทางจรรยาบรรณดังนี้

กระบวนการส่งเสริมกำกับดูแลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1. มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างชัดเจนโดยมีการประกาศตามสื่อต่างของสาขาวิชา ฯ
2. มีหัวหน้าสาขาฯ กับคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นผู้ติดตามและตรวจสอบการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงาน
3. มีการส่งเสริมให้บุคลากรของสาขานิเทศศาสตร์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
– คัดเลือกและมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี
– ส่งชื่อของบุคลากรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่มีเกียรติคุณด้านคุณธรรม/จริยธรรม/ จรรยาบรรณ/ปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

การดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
การดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ต้องปฏิบัติโดยยึดหลักความยุติธรรม ปราศจากอคติ และมีความเป็นกัลยาณมิตร โดยตั้งคณะกรรมสอบสอนความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีโทษ ตั้งแต่
1. พิจารณาวินิจฉัยการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ และตักเตือนโดยวาจาเพื่อให้ทราบข้อกล่าวหา เมื่อกระทำผิดเล็กน้อย โดยเปิดโอกาสให้มีการแก้ข้อกล่าวหา หรือคัดค้านกรรมการสอบสวน
2. ภาคทัณฑ์ และบันทึกไว้ในประวัติ เมื่อกระทำผิดมากขึ้น หรือกรณียังคงกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
3. ในการประเมินผล ต้องแจ้งให้ผู้ทำการประเมินได้รับทราบทุกครั้ง
4. กรณีกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง นำเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป