นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
มุ่งมุ่นที่จะผลิตบัณฑิตตามพันธกิจให้มีคุณภาพตรงตามมาตราฐานที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์กำหนด สู่สังคมท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2552

พันธกิจ
1. ด้านการจัดการศึกษา
1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
1.3 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านนิเทศศาสตร์ และพัฒนาท้องถิ่น

2. ด้านการวิจัย
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และพัฒนาท้องถิ่น

3. ด้านการบริการวิชาการ
3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเจตคติในวิชาชีพนิเทศศาสตร์
3.2 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคม และบุคลากรในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านนิเทศศาสตร์ เป็นต้น

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นและสังคม

วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. ส่งเสริมการทำวิจัยเชิงบูรณาการ ตามพันธกิจของสาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคม และบุคลากรในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยสู่สังคม