นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

Youtube channel

รับรางวัล

ปี 2559 :: ภาพยนตร์สั้น “What the รัก” ผลงานนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์(ภาคพิเศษ)นายปริญญา สุขพวง
นายสงกรานต์ มหานิล นางสาวสุทธิกานต์ ชัยชนะ และนางสาวอังวรา วงศ์ขันติ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จากโครงการประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “ปั๊ดโทะดอยสะเก็ด” ที่จัดโดยเทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้ทักษะการถ่ายภาพยนตร์ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงอัตลักษณ์และภาพลักษณ์อันดีงามของอำเภอดอยสะเก็ดให้คนทั่วไปได้รับชมผ่านสื่อภาพยนตร์การประกวดครั้งนี้มีอาจารย์มณีกาญจน์ ไชย์นนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา และนายนิธวัติ ยี่บัว รุ่นพี่นิเทศศาสตร์ ช่วยเป็นเบื้องหลังและทีมงานแห่งความสำเร็จ

ปี 2559 :: ผลงานของนายวีรภัทร อินทรรุจิกุล นายกิตติชัย เอกตะ นายจิณณวัตร ดาวนันท์ และนายอนิรุทน์ กันทายวง นักศึกษาแขนงการสื่อสารมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Harmony Films ซึี่งมีอาจารย์อุไร ไชยเสน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ผลกระทบการโกง โครงการ NEW GEN NEW MEDIA จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร


ปี 2557 :: ผลงานทีม Kick of idea แขนงวิชาโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายพิชยดนย์ มโนศักดิ์ น.ส.มะลิลา ใจพันธ์ และน.ส.กฤติญา หวงสุวรรณากร โดยมีอาจารย์ศิโรช แท่นรัตนกุลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์ โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 True Young Producer Award 2013 ในหัวข้อ ” Change . . . เปลี่ยนอะไร สังคมไทยถึงน่าอยู่ ”

 

icon youtube for web

ผลงานนักศึกษาแขนงวิชาโฆษณา ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

icon youtube